Uslovi korišćenja - Laganoo

 

LAGANOO DOO. Opšti uslovi korišćenja usluge

 

Prijavljivanjem ili bilo kojim drugim pristupom uslugama ili proizvodima ponudjenih od strane LAGANOO DOO. Vi dajete svoj pristanak da budete obavezani uslovima i odredbama ovog sporazuma. Uslovi i odredbe ovog sporazuma zamjenjuju sve ranije verzije i zahtijevaju i u slučaju spora zahtijevaju arbitražu. Molimo vas pažljivo pročitajte odredbe ovog sporazuma jer one odredjuju Vaša prava i obaveze. Ovaj sporazum stupa na snagu danom (1) Vašeg elektronskog potpisa ili prihvatanja ovog sporazuma, (2) aktiviranja Vaseg naloga ili (3) primanja e-maila od LAGANOO-a kojim se potvrđuje Vasa narudžba, bez obzira šta se dogodi prvo. Ovaj sporazum je na snazi za vremenski period od mjesec dana ( ili duže ako imate minimum ili produženi rok važenja ugovora) I automatski se produžava za vremenski period iste dužine kao početni ili uzastopno u periodima od mjesec dana, kao što je detaljnije objašnjeno u Opštim uslovima korišćenja usluga u odjeljku 2. Osim ako nije drugačije odredjeno ovdje Vi ili LAGANOO možete raskinuti ovaj sporazum ( i vaš pristup vašem nalogu) u svako doba sa sa obavještenjem od 30 dana, LAGANOO može raskinuti ovaj sporazum ili suspendovati Vaš nalog bez prethodnog obavještenja zbog kršenja odredbi ovog ugovora. Bilo koje I sve naknade ( uključujući one bez ograničenja koje mogu biti dugovane zbog minimalnog ili produženog roka važenja paketa usluga) će dospjeti za naplatu danom raskida sporazuma ( detaljnije objašnjeno u odjeljku 2).

 

1. DEFINICIJE

 

Za potrebe ovog sporazuma:
1.1. “LAGANOO Oprema” znači računarski i telekomunikacioni uredjaj, pristup internetu i/ili transmisiona prava u vlasništvu, rukovodjenju, i/ili održavanju LAGANOO-a i/ili LAGANOO-ovih podružnica, agenata, ili predstavnika koji pružaju LAGANOO usluge.
1.2. “LAGANOO”, “mi”, “vi”, “naši” I gramatičke varijacije zajedno će se odnositi na LAGANOO, firmu koja je organizovana I postoji po zakonima države Crne Gore, i nalazi se na adresi 4. Jul A56/5, i njegovih predstavnika I nasljednika.
1.3. “LAGANOO usluge” znače proizvod I usluge koje pruža LAGANOOi/ili LAGANOO-ove podružnice, agenti ili predstavnici u svako doba, uključujući ali ne isključujući i web hosting, e-mail, registracija domena I druge povezane usluge podrške, ove usluge se mogu mijenjati,, dopunjavati I/ili drugačije izmijeniti u svako doba po vlastitoj volji LAGANOO-a.
1.4. “LAGANOO softver” će značiti bilo koji softver ponudjen od strane LAGANOO-a u svako doba, bilo putem preuzimanja(downloada) na vaš računar, dostavljanjem na CD ili u drugoj formi prenosivog medija, ili korišćenjem online kao dio LAGANOO usluga. LAGANOO softver uključuje program I sve kopije programa ili njihovih djelova, bilo samostalno ili u kombinaciji sa drugim programima, kao i dokumentacijom i drugim materijalima isporučenim u vezi sa softverom, ako ih ima.
1.5. “Protok” se odnosi na brzinu prenosa podataka u bajtovima po sekundi koristeći LAGANOO-ovu opremu.
1.6. “Sadržaj” znači fajlove dostupne za preuzimanje koji klijentov web browser može prikazati.
1.7. “Korisnička služba” znači komunikaciju izmedju nas I vas u svrhu rješavanja problema ili odgovaranja na pitanja vezana za uslugu koju vam pružamo.
1.8. “Ovlašćeni zastupnik” će značiti fizičko lice koje je ovlašćeno da odobri promjenu registra.
1.9. “Naknada” će značiti novčana sredstva I druge naknade koje ste dužni da platite LAGANOO-u zbog korišćenja LAGANOO usluga I protoka pod uslovima I odredbama ovog sporazuma i odredjenih LAGANOO usluga za koje ste se prijavili, kako je navedeno u tada važećem cjenovniku.
1.10. “Cjenovnik” će značiti naknade za usluge LAGANOO-a. Usluge koje su objavljene na sajtu LAGANOO, koje se mogu izmjeniti po sopstvenoj volji LAGANOO-a u skladu sa odredbom 23.1.
1.11. “Inostrani Klijenti” će označavati klijente koji imaju prebivalište ili pristupaju uslugama LAGANOO-a van Crne Gore.
1.12. “Faktička promjena” znači ne tipografsku promjenu. Sledeće će se smatrati faktičkom promjenom:
a) Promjena naziva domena, imena vlasnika ili organizacija koja nije samo tipografskog karaktera.
b) Bilo koja promjena naziva domena, imena vlasnika ili organizacije koja je praćena promjenom adrese ili telefonskog broja.
c) Bilo koja promjena email adrese vlasnika domena
1.13. “Zakoni” će predstavljati zakone, statute I regulative koji se primjenjuju u Crnoj Gori, kao I zakoni države u kojoj imate prebivalište ili iz koje pristupate LAGANOO uslugama.
1.14. “Strane” će kolektivno odnositi na LAGANOO I na vas
1.15. “Platni Račun“ odnosi se na kreditnu karticu ili PayPal račun koji ste dobili nakon registracije za plaćenje Vaših usluga. LAGANOO može dodavati, brisati ili mjenjati metode kojima kupci mogu platiti za LAGANOO usluge u bilo koje vrijeme bez prethodnog obavještenja, po sopstvenom nahođenju. Uplate koje obrađuje PayPal podliježu uslovima plaćanja usluge PayPal, a LAGANOO ne daje izjave ili garancije u vezi s tim uslugama.
1.16. ”Isključenje” ili “Suspenzija” će uključivati onemogućavanje, puštanje, i/ili postavljenje registracijske brave na ime Vašeg domena i prestanak prenosa podataka na ili sa Vaše web lokacije ili preko Vaših usluga.
1.17. ”Tehnička Podrška” odnosi se na komunikaciju od nas do Vas koja se bavi problemima ili pitanjima koja se odnose na tehnička pitanja koja uključuju softver ili usluge koje Vam mi pružamo.
1.18. “Website Prostor” znači alokaciju izvjesne količine računarske memorije, kako je i navedeno u opisu za Vaše usluge, koja se uglavnom nalazi na jednom ili više računarskih uređaja za skladištenje podataka i mjeri se u jedinicama megabajta, (MB), gdje se čuvaju podaci koji sačinjavaju vaš website I koji su dostupni putem LAGANOO-ove server opreme.
1.19. “Vi”, “Vaš” I druge gramatičke varijacije označavaju vas, ili bilo koje drugo pravno lice koje ima vlasništvo ili neki drugi pravni interes nad vama, ili bilo koje drugo pravno lice u kojem vi imate vlasništvo ili neki drugi pravni interes.
1.20. “Vaši Podaci” predstavljaju vase podatke, uključujući reklame, dokumenta, e-mailove, fotografije, filmove, web stranice ili drugi sadržaj koji je povezan sa vašom upotrebom Laganoo usluga I koji se skladišti (čuva) ili prenosi putem LAGANOO opreme.
1.21. “ Vaš Website” će označavati podatke koji se mogu prenositi putem interneta od strane LAGANOO koji se nalaze u vašem Website Prostoru.
1.22. “Vaše Usluge” znače posebne LAGANOO usluge za koje ste ugovorili ograničenja I specifičnosti konkretne usluge koje važe od dana potpisivanja ugovora i naknade za tu konkretnu LAGANOO uslugu su bazirane na osnovu cjenovnika.

 

2. USLOVI I PRESTANAK

 

2.1 Osim ako ovim sporazumom nije drugačije odredjeno ovaj sporazum će važiti za početni rok od mjesec dana I biće automatski obnovljen svakog mjeseca za dodatni period od mjesec dana osim i ako prije toga ne dodje do raskida ugovora u skladu sa odrebama ovog odjelka ( odjeljak 2). LAGANOO može prihvatiti plaćanje unaprijed za usluge koje se nude ovim sporazumom, ali takvo prihvatanje neće promijeniti rok važenja ovog sporazuma. Bez obzira I suprotno sve već navedenom LAGANOO nudi odredjene Hosting I druge pakete za koje rok važenja ovog ugovora će preći period od mjesec dana ( Produženi rok važenja paketi), na kraju kojih će ovaj ugovor po automatizmu biti obnovljen za dodatni period od istog trajanja osim ako ne isključite funkciju automatskog obnavljanja u vašem nalogu, u kojem slučaju će ovaj sporazum prestati da važi na kraju tadašnjeg perioda. Primićete obavještenje izmedju 30 I 60 dana prije kraja roka važenja vašeg Produženog roka važenja paketa koje će vas obavijestiti da će se vaš rok obnoviti i pružiće vam upustva kako da isključite obnavljanje sporazuma ako to ne želite. Ova obavještenja će biti poslata putem e-maila na vaš nalog koji ste pružili LAGANOO. Sve naknade za Produženi rok važenja paketa su nepovratne I dospjele su unaprijed za cijeli rok važenja sporazuma. Ako odlučite da raskinete vaš Produženi rok važenja paket prije kraja njegovog roka važenja nećete imati pravo na povrat naknade. Za potrebe ove odredbe svaka modifikacija hosting paketa može prema slobodnom nahodjenju LAGANOO biti smatrana kao raskid ugovora. Naknade plaćene za Produženi rok važenja paketa će biti povraćene ako je ovaj sporazum raskinut od strane LAGANOO-a bez osnova navedenog u odjeljku 2.2 prije kraja Produženog roka važenja paketa u iznosu proporcionalnom naknadama za ostatak roka važenja ili ako je drugačije dogovoreno u pisanoj formi od strane LAGANOO.
2.2 Osim ako ovdje nije drugačije odredjeno Vi ili LAGANOO možete raskinuti ovaj sporazum u svako doba sa ili bez razloga nakon obavještenja od 30 dana. Možete ugasiti svoj nalog putem kontrolnog panela ili putem obavještenja LAGANOO-u kao što je odredjeno u odjeljku 18.2. Ako raskinete putem e-maila morati poslati raskidno obavještenje koristeći e-mail adresu koju ste podnijeli LAGANOO-u u trenutku registracije ili naknadno, u cilju osiguranja autentičnosti raskida. LAGANOO može suspendovati ili prekinuti uslugu odredjenu ovim sporazumom I prekinuti prenos podataka povezanih sa vašim website-om odmah I bez obavještenja:
2.2.1 ako LAGANOO po soptsvenom nahodjenu odluči da ste prekršili bilo koju odredbu ovog sporazuma uključujući svaku garanciju ili obavezu odredjenu u odjeljku 8,
2.2.2 ako vaš provajder platnog računa (bankovskog ili bilo kojeg drugog) odbije naplatu naknada ili ako vi zabranite odbijete naplatu istog, ili,
2.2.3. ako naplata LAGANOO usluga kasni ( je dospjela) više od 15 dana.
2.3 Vaš provajder platnog računa direktno ili indirektno može prožuti LAGANOO sa updejtovanim (ažuriranim) brojevima kreditne kartice, vremenom isticanja, ili drugim informacijma koje mogu biti korišćene radi obnove usluge ili radi naplate pod ovim sporazumom. Ako LAGANOO odluči po sopstvenom nahodjenju da učestuje u automatsko obnavljajućem programu, vi se slažete da LAGANOO može da podijeli informacije vašeg platnog računa sa trećom stranom kao dobavljačem usluga i da može da ažurira vaš platni račun koristeći takve usluge. Dozvoljavate sve I bilo kakve naplate na vaš platni račun koristeći tako ažurirane informacije, bez obzira da li vi ili LAGANOO ste prethodno obaviješteni o tome. LAGANOO ne garantuje da će vaš platni račun biti ažuriran, i vi se slažete da je vasa obaveza da držite informacije vašeg platnog računa validne i ažurirane u svako doba i da ćete biti odgovorni za svu štetu, trošak koji LAGANOO može pretrpjeti zbog vašeg neuspjeha da to uradite. LAGANOO neće imati nikakvu odgovornost za odbijene naplate ili nepotpune naplate ili zastarjele informacije platnog računa.
2.4. Nakon raskida sporazuma vi više nećete imati pristup vašem nalogu i vašim podacima, uključujući e-mail-ove, pristupne podatke, bazi podataka i ostalim fajlovima povezanim sa vašim nalogom. Svi ovi podaci mogu biti izbrisani i LAGANOO ne snosi nikakvu odgovornost za izbrisane podatke ili sadržaj.

 

3. OPIS

 

U zavisnosti od LAGANOO-ovih prava i uslova postavljenih u ovom sporazumu, LAGANOO nudi LAGANOO usluge što je prije moguće nakon registracije i isplaćivanja svih naknada. Nakon registracije dobićete lozinku, nalog i upustva. Vi snosite odgovornost čuvanja vašeg naloga i lozinke, i svih aktivnosti koje se mogu desiti pod vašim nalogom i lozinkom. Dajete svoj pristanak da ćete odmah obavijestiti LAGANOO o svim neovlašćenim upotrebama vašeg naloga i svim prekoračenjima bezbjednosti. LAGANOO neće snositi odgovornost za bilo koji gubitak, štetu ili trošak zbog vašeg neuspjeha da ispunite ove bezbjedonosne odredbe. Slažete se da će LAGANOO ni pod kojim slučajem snositi odgovornost zbog bilo kojih radnji učinjenih sa vase strane, uključujući bilo kakvu štetu učinjenu kao rezultat takvih radnji. LAGANOO usluge su stavljenje pod sledeće uslove i ograničenja:
3.1. Web Hosting usluge
3.1.1. LAGANOO će vam pružiti neprenosivu, opozivu, neisključivu, ograničenu licencu koja se ne može davati u podlicencu, da koristite odredjenu količinu Website prostora dodijeljenu od strane Vaših Usluga za neisključivu upotrebu skladištenja podataka Vašeg Websajta i dijeljenja tih podataka putem Interneta kroz upotrebu LAGANOO-ove opreme za svrhe ovog sporazuma.
3.1.2. LAGANOO će, direktno ili indirektno preko svog primaoca ili korisnika licence pružiti Korisničku Službu u vezi sa Vašim Website-om koja se sastoji od odgovaranja na korisnička pitanja ili žalbe u vezi sa uslugom koju pružamo vašem Website-u. LAGANOO nije u dužnosti da pruža Korisničku službu osim kao što je odredjeno u ovom odjeljku 3. Svi i bilo koji zahtjevi za dodatnu Korisničku službu mogu biti odbijeni od strane LAGANOO-a sa ili bez razloga. Svaka dodatna Korisnička Služba za koju se LAGANOO naknadno složio da pruži vama će biti po LAGANOO-ovom sopstvenom nahodjenju i nakon otpočinjanja može biti prekinuta od strane LAGANOO-a u bilo koje vrijeme, bez ikakvog obavještenja i odgovornosti po LAGANOO. LAGANOO može po sopstvenom nahodjenju u svako doba izmijeniti ili ukinuti Korisničku Službu za koju je dala saglasnost da pruža za potrebe vašeg Website-a u skladu sa ovim sporazumom i bez odgovornosti po LAGANOO.
3.1.3 LAGANOO će, direktno ili indirektno kroz svog primaoca ili korisnika licence pružiti Tehničku Podršku u vezi sa Vašim Website-om. Svi ili bilo koji zahtjevi za Tehničku Podršku mogu biti odbijeni od stane LAGANOO-a sa ili bez razloga, po sopstvenom nahodjenju. Svaka dodatna Tehnička Podrška za koju se LAGANOO naknadno složio da pruži vama će biti po LAGANOO-ovom sopstvenom nahodjenju i nakon otpočinjanja može biti prekinuta od strane LAGANOO-a u bilo koje vrijeme, bez ikakvog obavještenja i odgovornosti po LAGANOO.
3.1.4. Svaka upotreba Website Prostora i usluga učinjenih vama od strane LAGANOO-a će biti pod uslove korišćenja postavljenih nadalje. Vi ne možete pokušati da proširite ili izmijenite ova prava i obaveze ili LAGANOO-ove usluge sklapanjem više ugovora.
3.1.5. Osim ako odredbama za Vaše usluge nije drugačije navedeno, korišćenje Protoka, uključujući preuzimanje podataka sa Vašeg Website-a, e-mail saobraćaja i preuziminje neće preći 6 ( šest) gigabajta (u daljem tekstu GB) po mjesecu. Vaša ukupna upotreba poštanskog sandučeta po nalogu ne smije preći 25 ( dvadesetpet) GB po mjesecu. Vi ste odgovorni da pratite vaš Protok i upotrebu poštanskog sandučeta i obavezujete se da ćete provjeravati vaš e-mail i preuzimanje ili brisanje vašeg e-maila na svakodnevno kako biste osigurali poštovanje ove odredbe. Ako prekoračite vaš limit korišćenja poštanskog sandučeta LAGANOO može vratiti ili odbiti bilo koje i sve e-mailove poslate vama i vratiti ih origanlom pošiljaocu bez štete po vas. Dajete vašu saglasnost da LAGANOO može zadužiti vaš Platni Račun zbog prekoračenja dozvoljenog limita upotrebe u nivou koji je odredjen u tadašnjem Cjenovniku.
3.1.6. Neke LAGANOO usluge neće biti dostupne Internacionalnim Klijentima, i LAGANOO zadržava pravo da izmijeni, dopuni ili ukine davanje neke ili svih LAGANOO usluga Internacionalnim Klijenitima u konkretnom tržištu u svako doba, po sopstvenom nahodjenju LAGANOO-a.
3.1.7. LAGANOO može obustaviti usluge date ovim sporazumom, prekinuti prenos podataka sa vašim nazivom domena odmah i bez obavještenja, trajno otkloniti Vaše Podatke iz LAGANOO Opreme, i preduzeti bilo koje radnje za koje smatra da su neophodne i to odmah i bez obavještenja radi usaglašavanja sa važećim Zakonima ako je informisana ili vjeruje po sopstvenom nahodjenju da Vaš Website krši prava intelektualne svojine bilo koje treće strane ili da je predmet trenutnog spora.
3.1.8. Vi snosite odgovornost za kopiranje Vaših Podataka na vašem računaru. LAGANOO ne garantuje ili na bilo koji drugi način se obavezuje da će napraviti rezervne kopije Vaših Podataka, ili daće podaci koji su kopirani biti upotrebljivi, LAGANOO neće snositi odgovornost za kopiranje i arhiviranje Vaših podataka. Ako dodje do oštećenja, gubitka ili brisanja Vaših podataka, ili ako postanu nedostupni zbog raskida ili suspendovanja vašeg naloga, LAGANOO neće imati nikakvu odgovornost ili obavezu prema vama.
3.1.9. Svi web hosting paketi padaju pod maksimalni limit od 262,144 individualnih fajlova za Linux hosting i 500,000 fajlova za Windows hosting.
U web hosting paketu sa 50 GB web prostora, klijent inicijalno može imati preko 20 GB web prostora. Kada web prostor dostigne 75% upotrebe cjelokupnog web prostora, biće automatski, bez naknade povećan u iznosima od 10 GB sve dok količina popunjenog web prostora ne padne ispod 75% upotrebe.
U web hosting paketu sa 100 GB web prostora, klijent inicijalno može imati preko 50 GB web prostora. Kada web prostor dostigne 75% upotrebe cjelokupnog web prostora, biće automatski, bez naknade povećan u iznosima od 20 GB sve dok količina popunjenog web prostora ne pade ispod 75% upotrebe.
U web hosting paketu sa 250,500 ili neograničenim GB web prostora, klijent inicijalno može imati preko 100 GB web prostora. Kada web prostor dostigne 75% upotrebe cjelokupnog web prostora, biće automatski, povećan u iznosima od 50 GB sve dok količina popunjenog web prostora ne pade ispod 75% upotrebe.
LAGANOO rezerviše pravo da po sopstvenom nahodjenju premjesti klijente na servere koji su prikladniji klijentovoj upotrebi, i klijent razumije i daje svoj pristanak da prilikom takvih premještaja neke ili sve LAGANOO usluge mogu biti nedostupne ili neupotrebljive.
Paketi sa neograničenom količinom prostora u poštanskom sandučetu su na početku odredjeni sa 50 GB dostupnog prostora po poštanskom sandučetu. U slučaju da klijentova upotreba pridje limitu dostupnog prostora, LAGANOO će povećavati dostupan prostor u veličini od 5 GB bez troška, naknade za klijenta, ali ne više od jednom dnevno. Da bi ste dobili povećanje vašeg prostora molimo kontaktirajte LAGANOO Tehničku podršku.
3.2. Registracija domena
3.2.1. Ako odlučite da registrujete domen preko LAGANOO, LAGANOO će za vas registrovati domen drugog nivoa, pod uslovom je takav naziv domena slobodan za registrovanje. LAGANOO služi samo kao posrednik izmedju vas i organizacije koja pruža naziv domena, i nema nikakvog uticaja na dodjelu naziva domena. Registracija naziva domena je pod uticajem registrovog opšteg uslova korišćenja i pod uticajem „ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)“. Dajete svoju saglasnost da ako registracija ili rezervacija naziva vašeg domena bude stavljena pod pitanje od strane trećeg lica, spor će biti riješen po pravilima UDRP-a koji važe u trenutku spora. LAGANOO ne snosi nikakvu odgovoronost u slučaju da je naziv domena nedostupan ili da nije dodijeljen vama, takodje ne garantuje i ne snosi odgovornost da dodijeljeni naziv domena ne krši pravila trećih lica, ili da ćete zadržati pravo na naziv domena za bilo koje vrijeme. Nakon isplate u cjelosti svih troškova registracije, LAGANOO neće posjedovati ili pravno kontrolisati ili upravljati bilo koji vaš registrovani domen. Dajete saglasnost da snosite obavezu i odgovoronost prema svim i bilo kojim troškovima poveznim sa registracijom vašeg domena, takodje dajete saglasnost LAGANOO da vas zaduži kod vašeg provajdera Platnog Računa za takve troškove i naknade. Dajete saglasnost da u slučaju raskida ili isteka roka vašeg domen naziva, LAGANOO će biti vaš ovlašćeni zastupnik od dana punovažnosti raskida ili isteka naziva domena. Osim ako nije raskinut sporazum, na kraju svakog perioda vaš naziv domena će biti automatski obnovljen za dodatni period i ovlašćujete LAGANOO da zaduži vaš Platni Račun za obnove registracije i svih povezanih troškova i naknada. Ako provajder Platnog Računa ne ispoštuje ove odredbe, LAGANOO može po sopstvenom nahodjenju otkazati, upravljati i na bilo koji drugi način raspolagati nazivom vašeg domena, bez ikakave obaveze prema vama ako domen bude ugašen. LAGANOO može izbrisati registraciju domena 40 (četrdeset) dana nakon dana prekida važenja takvog domena, takodje LAGANOO može po sopstvenom nahodjenju dodijeliti naziv domena nekom drugom licu iz bilo kojih razloga.
3.2.2. Dajete pristanak i saglasnost da LAGANOO njegovi agenti, zastupnici ili davaoci ili primaoci licence mogu koristiti podatke bilo koje vrste po sopstvenom nahodjenju sa nazivom domena registrovanom u vezi sa vašim Website-om ili bilo koji URL koji sadrži taj naziv domena sve dok ne zamijenite te podatke vašim Website-om, tada vaš Website više nije dostupan, i nakon raskida iz bilo kojeg razloga sve dok LAGANOO ili LAGANOO agenti, zastupnici ili davaoci ili primaoci licence se vode kao oni koji pružaju hosting vezan za ime vašeg domena. Ova odreba će se primjenjivati na sve i bilo koje web stranice kreirane od strane LAGANOO ili njegovih podružnica uključujući „404 error stranice“.
3.2.3. Klijent se slaže i prihvata da zbog razloga sigurnosti i/ili zbog uskladjivanja sa ICANN i drugim pravilima registracije, LAGANOO može zaključati domen pod odredjenim razlozima uključujući registracije naziva domena, prenos naziva domena, i svim Faktičkim promjenama vezanih za promjenu imena vlasnika domena. Klijent može otključati domen kako bi dozvolio prenos naziva domena koje je dozvolila neka treća strana.
3.2.4. Vi garantujete da vaš naziv domena ne krši pravila autorskih prava, zaštitnog znaka i drugih pravila intelektualne svojine bilo kojeg fizičkog ili pravnog lica, i da je vaš naziv domena u skladu sa odredba ovog sporazuma, naročito odredbama u odjeljku 8.
3.2.5. Obavijestićete LAGANOO o svim tužbenim zahtjevima ili potencijalnim tužbenim zahtjevima protiv naziva vašeg domena, uključujući sporove pod UDRP-om u roku od 5 dana. Ako izgubite vaše pravo da koristite naziv domena koji je korišćen u skladu sa LAGANOO uslugama, pristajete da obavijestite LAGANOO o strani kojoj treba da bude prenešen naziv domena i ovlašćujete LAGANOO da preduzme sve i bilo koje radnje potrebne radi takvog transfera.
3.2.6. LAGANOO će prihvatiti prenos naziva domena iz drugih registara, uz uslov da platite troškove početne godine registracije. Nazivi domena koji su preplaćeni na period duži od godinu dana ali kraći od 9 (devet) godina mogu takodje biti preneseni, uz naknadu troškova početne godine registracije. Nazivi domena koji imaju više od 9 (devet) godina registracionog perioda ne mogu biti preneseni. Nakon isteka produžetka od godinu dana biće vam naplaćeni troškovi godišnje obnove za naredni period. Zahtijevanjem prenosa vašeg naziva domena ovlašćujete LAGANOO da vas zaduži na vašem Platnom računu u visini cijene jednogodišnje preplate i povezanih troškova.
3.2.7. Pristajete i slažete se da u slučaju Faktičke promjene u vezi sa nazivom domena svaka odgovornost, šteta za takve Faktičke promjene padne na klijenta i vlasnika naloga kao Ovlašćenog Zastupnika.
3.2.8. Pristajete da LAGANOO rezerviše pravo da istupa kao vaš Ovlašćeni Zastupnik u vezi sa bilo kojom Faktičkom Promjenom u vezi sa nazivom vašeg domena iz bilo kojeg razloga.
3.2.9. Registracija privatnog domena ponudjenja od strane LAGANOO pada pod odredbe ovog sporazuma.
3.2.10. Korištenjem naših usluga privatnosti dajete pristanak da se odustane od zaključavanja od 60 (šezdeset) dana koje se normalno primjenjuje prateći sve Faktičke promjene.
3.2.11. Dajete pristanak i saglasnost da LAGANOO može suspendovati, otkazati, odustati, prenijeti ili izmijeniti vaš registrovani naziv domena, iz bilo kojeg razloga po sopstvenom nahodjenju. LAGANOO može po sopstvenom nahodjenju suspendovati, otkazati, odustati, prenijeti ili izmijeniti registrovani naziv domena:
1. Da ispravi greške učinjene od strane LAGANOO ili drugog provajdera usluga registrovanja
2. Da riješi spor vezan za naziv domena
3. U roku od pet (5) kalendarskih dana od dana registracije domena, bez ikakvog razloga ili obavještenja
4. Ako prekršite ovaj sporazum, uključujući bilo koju odredbu ovog sporazuma ili nekog drugog ugovora
5. Ako koristite naziv domena u protivpravne svrhe
6. Ako LAGANOO vjeruje po sopstvenom nahodjenju da je naziv domena registrovan prevarom ili falsifikovanjem
7. Nakon primanja tužbe, zahtjeva ili drugog pismena od strane suda, nadležnog organa ili druge ustanove koja zahtijeva suspendovanje, otkazivanje, odustajanje, prenošenje ili izmjenu registrovanog naziva domena.
3.2.12. Imate pravo da raskinete ugovor u slučaju da je inicijalna registracija naziva domena veća od cijene koju je naveo LAGANOO. U svrhu objašnjenja pravo na ovaj raskid ugovora je povezan samo sa gore navedenom situacijom.
3.2.13. Dajete svoju saglasnost da neki TLD (top-level domain) će imati neujednačenu cijenu obnove registracije, tako da cijena obnove registracije se može razlikovati od drugih naziva domena ili TLD.
3.2.14. Naručivanjem ili apliciranjem SSL sigurnosnog sertifikata u vezi sa našim proizvodima, vi dajate saglasnost da ćete postupati u skladu sa DigiCert Opštim uslovima korišćenja.
3.2.15. U slučaju tarife sa neograničenim SSL sigurnosnim sertifikatima, klijent dobija SSL sigurnosni sertifikat za svaki domen za koji ima ugovor sa LAGANOO, SSL sigurnosni sertifikat može biti korišten za sve domene administrirane od strane LAGANOO, ako klijent zaključi novi ugovor koji podrazumijeva još jedan domen SSL sigurnosni sertifikat će biti dostavljen.

3.3 Softver
3.3.1. LAGANOO može po sopstvenom nahodjenju ponuditi vam LAGANOO Softver u kombinaciji sa Vašim Uslugama. Nakon isplate svih dospjelih i dugovanih naknada LAGANOO-u, LAGANOO vam pruža i vi prihvatate neprenosivu, opozivu, ograničenu licencu koja se ne može dati u podlicencu u svrsi upotrebe LAGANOO softvera i sve povezane dokumentacije za svoju ličnu ili poslovnu upotrebu za vrijeme trajanja ovog sporazuma. Sva prava koja nisu izričito data ovdje zadržava LAGANOO. Izvorni kod ili druge informacije povezane sa dizajnom LAGANOO softvera su isključene iz ove licence.
3.3.2. Iako odredjeni LAGANOO softver može biti pružen bez naknad, LAGANOO rezerviše pravo da naplati za korišćenje LAGANOO softvera i bilo kojih ažuriranja ili nadogradnji.
3.3.3. Slažete se da LAGANOO softver uključujući sve updejtove, poboljšanja, modifikacije i informacije vezane sa instalacijom LAGANOO softvera u vašoj kući ili poslu pripadaju i pod vlasništvom su LAGANOO-a. Dalje se slažete da LAGANOO softver uključujući sve updejtove, poboljšanja, modifikacije i informacije vezane sa instalacijom konstituiše poslovnu tajnu LAGANOO i zaštićeno je privrednim i krivičnim pravom, i autorskim pravom, i da korišćenje mora biti pažljivo i u kontinuitetu kontrolisano.
3.3.4. LAGANOO će u svako doba zadržati pravo na LAGANOO softver i svu povezanu informaciju uključujući sva ažuriranja, popravke, izmejene, poboljšanja koja su vam predočena u nastavku.
3.3.5. Osim ako nije drugačije ugovoreno, LAGANOO softver je za vašu kućnu ili poslovnu upotrebu. Vi nećete dopustiti nijednom trećem licu da koristi LAGANOO softver ili da ima pristup LAGANOO softveru preko sajtova izvan vaše kući ili posla osim ako nije posebno dozvoljeno od strane LAGANOO. LAGANOO softver se koristi jedino za svrhe navede u Ugovoru i pod ograničenjima navedenim u ovom odjeljku 3.
3.3.6. Sve dok važi ovaj sporazum, ili dok imate pravo koriščenja softvera, vi nećete: (i) reprodukovati, kopirati ili javno objaviti, ili dozvoliti drugome da reprodukuje, kopira ili javno objavi LAGANOO softver, bez obzira da li je takav softver u pisanoj, magnetnoj ili bilo kojoj drugoj formi osim u skladu sa razumnim rezervnim procedurama, ili za upotrebu na Vašem Website-u u skladu sa ovim sporazumom,
(ii) pružite ili učiniti dostupnim LAGANOO softver bilo kom licu ili entitetu osim vašim zaposlenima ili agentima koji moraju znati u skladu sa vašom upotrebom i ovim ugovorom
(iii) kreirati ili pokušati da kreirate ili dozvolite drugima da kreiraju ili pokušaju da kreiraju rastavljanjem ili bilo kojim drugim načinom izvorni kod programa ili bilo koji dio iz objektnog programa ili drugih informacija (verbalnih, pisanih, opipljivih ili neopipljivih) koje su vam pružene ovim sporazumom
(iv) kopirati za svoju upotrebu ili upotrebu drugih priručnike za operatore, uputstva za upotrebu sistema, materijale za obuku i druge korisnički orijentisane materijale bez prethodne saglasnosti LAGANOO. U svrhu zaštite LAGANOO-ovih službenih tajni i autorskih prava u LAGANOO softveru slažete se reprodukujete i inkorporišete LAGANOO-ove službene tajne i autorska prava u svakoj kopiji, mofikaciji ili djelimičnoj kopiji.
3.3.7. Slažete se da obavijestite LAGANOO ako dobijete bilo kakvu informaciju o nedozvoljenom posjedu, korišćenju ili objavljivanju LAGANOO softvera od strane bilo kojeg fizičkog ili pravnog lica, takodje se slažete ćete saradjivati sa LAGANOO o LAGANOO-ovom trošku u cilju zaštite LAGANOO-ovih imovinskih prava.
3.3.8. Osim ako nije drugačije dogovoreno pisanim putem od strane LAGANOO, LAGANOO softver može biti korišćen samo kao pojedinačni računar ili radna stanica. LAGANOO softver dizajniran za upotrebu na pokretnoj radnoj stanici se može instalirati in a pokretnom i nepokretnom računaru, ali ne može biti korišćen na oboje istovremeno. Nije dozvoljeno instaliranje LAGANOO softvera na mreži osim radi omogućavanja instaliranja LAGANOO softvera na kompjuterima povezanim sa tom mrežom. Obavezujete se i garantujere da će svi korisnici softvera biti upoznati i pridržavati se odredbi ove licence.
3.3.9. Konkretni LAGANOO softver je pružen za online upotrebu kao dio LAGANOO (LAGANOO Online Softver) usluga i korišćenje takvog softvera može biti podložno troškovima i naknadama odrejdenim u trenutnom Cjenovniku u skladu sa ovim sporazumom. LAGANOO Online Softver je hostovan softver koji radi direktno na LAGANOO serverima i zabranjeno je preuzimanje, instaliranje, skladištenje ili kopiranje LAGANOO Online Softvera-a, takodje ne možete dati u podlicencu LAGANOO Online Softver. Slažete se da nećete u bilo kom obliku prevoditi, dekompilirati, obrnuto inženjerovati, rastaviti, izmijeniti, reprodukovati, iznajmiti, pozajmiti, podlicencirati, podijeliti ili na bilo koji drugi način raspolagati bilo kojim dijelom LAGANOO Online Softver-a ili njegovih kopija, i da nećete pomoći trećim licima u tome. LAGANOO Online Softver je dizajnovan da bude korišćen putem LAGANOO korisničkog interfejsa i kao takav može jedino biti korišćen od strane ovlašćenog korisnika sa bilo kojeg računara ili radne stanice. Ova licenca se automatski povlači nakon raskida, prekida ovog sporazuma, LAGANOO zadržava pravo da suspenduje upotrebu, izmijeni ili prekine LAGANOO Online Softver za svakog i bilo kojeg klijenta u bilo koje doba bez obavještenja.
3.3.10. LAGANOO pruža svojim klijentima mogućnost da naruče softver treće strane u zavisnosti od naručenog hosting paketa. Uslovi licenciranja korišćenja softvera treće strane se mogu razlikovati od LAGANOO softver licenci. Klijenti LAGANOO-a su obavezani uslovima licenci takvih softvera trećih strana i trebalo bi da se upoznaju sa njihovim uslovima korišćenja. Jedan od softvera trećih strana je pružen pod licencom Microsoft CO , i klijenti koji koriste Microsoft softver su vezani njihovim uslovima korišćenja. Softver trećij lica se nudi u stanju kakvom je, ponuda softvera treće strane od strane LAGANOO ne konstituiše odobrenje softvera treće strane, niti može dati bilo kakvu garanciju u vezi sa upotrebom i korišćenjem takvih softvera trećih strana.
3.3.11. U slučaju raskida ovog sporazuma, ili bilo kojeg akta koji će dovesti do LAGANOO-ovog prava da raskid, ili prilikom isticanja licence za LAGANOO softver koji je stavljen pod vremenski ograničenu licencu, sve i bilo koje licence pod ovim odjelkom 3.3. će se raskinuti automatski, i vi ćete otkloniti, izbrisati ili uništiti LAGANOO softver i dokumentaciju i sve kopije gdje god se nalazile i to bez zahtjeva ili obavještenja.
3.3.12. LAGANOO može prestati sa pružanjem softverskih usluga ili drugih updejtova, uključujući Online softver ili softver treće strane u svako doba bez obavještenja.
3.3.13. LAGANOO ne može garantovati da će naziv domena ili TLD (top-level domain) biti registrovan u registru. LAGANOO ne može garantovati da će TLD biti dostupan opštoj javnosti ili da će biti dostupan preko LAGANOO. TLD može imati posebne uslove korišćenja koji trenutno nisu poznati. LAGANOO ne može garantovati da ćete moći da ispunite ove uslove korišćenja i da shodno tome možda nećete moći da registrujete naziv domena na svoje ime. Ako dodje do takve situacije vi imate pravo da otkažete vašu preplatu.
3.4. Pro paket
3.4.1. LAGANOO nudi odredjene Pro pakete za korišćenje sa LAGANOO proizvodima i uslugama. Naručivanjem LAGANOO Pro paketa pristajete na uslove korišćenja koji su postavljeni u odjeljku 3.4. kao i na druge odrebe u ovom sporazum.
3.4.2. LAGANOO Pro paketi se mogu samo koristiti sa LAGANOO proizvodima i uslugama i samo od strane vlasnika naloga i lica sa ovlašćenjem za korišćenje naloga. Krajnjim korisnicima neće biti pruženi Pro paketi, osim ako vlasnik naloga, u pisanom obliku, ne dostavi pristanak LAGANOO Pro paket timu. Bilo koji član tima LAGANOO Pro paket može zatražiti potvrdu identiteta i on će, prema nahođenju člana tima LAGANOO Pro paket , da li je pojedinac u stvari vlasik naloga ili ga je vlasnik na drugi način ovlastio.
3.4.3. LAGANOO Pro paket su dostupni na zahtjev. Biće vam naplaćena naknada za Pro paket. Takva naknada je dodatak na uobičajenu preplatu za konkretni LAGANOO paket. Obim svake naručene Pro paket usluge je detaljno objašnjen u opisu usluga u vrijeme kupovine.
3.4.4. Tim LAGANOO Pro paket je dostupan od Ponedeljka – Petka izmedju 8:00 i 16:00 (osim na državne praznike). Pored navedenih biznis sati, dvadesetčetvoro (24) časovni hotline centar podrške je dostupan klijentima da ugovore sastanak u radnim časovima za LAGANOO Pro paket.
3.4.5. Nakon rezervisanja Pro paketa, u obavezi ste da pružite kreditnu ili debitnu karticu ili drugi validni sistem plaćanja u svrhu plaćanja vaše usluge. Za vrijeme sastanka će vam biti saopšteno koja je naknada u zavisnosti od odredjene naručene usluge ili usluga. Naknada će biti naplaćena u zavisnoti šta se prije dogodi:
a) Ispunjenje naručenih usluga
b) 30 dana nakon naručivanja odredjene usluge
Naručena usluga mora biti upotrijebljena u roku od 30 dana od kupovine. Posebni uslužni konsultacioni razgovori sa članom tima LAGANOO Pro paket su mogući nakon kupovine Pro paket i moraju se dogoditi u roku od 30 dana.
3.4.6. Nakon naručivanja Pro paket nema povrata novca. Možete otkazati naručeni Pro paket bilo putem telegona ili e-maila u svako doba ali zbog prirode ove individualne usluge i uloženog rada, nećete dobiti povrat novca. Garancija od 30 dana povrata koja je ponudjenja u nekim LAGANOO proizvodima nije dostupna za Pro paket. Otkazivanje Pro paket nema nikave posljedice za druge već postojeće LAGANOO ugovore.
3.4.7. Ako je potrebno morate dopustiti članu tima LAGANOO Pro paket da pristupi vašem računaru ili drugom uredjaju. Morate pružiti bilo koju tehničku opremu (DSL konekciju, internet konekciju i modem) koju član tima LAGANOO Pro paket zahtijeva po sopstvenom nahodjenju u svrsi odradjivanja Pro paket. Može biti potrebno da pružite pristup do vaših LAGANOO proizvoda ili usluga i vi prihvatate da neke promjene vaših proizvoda i usluga mogu biti potrebne u cilju izvršenja Pro paket usluga. Morate u potpunosti saradjivati sa LAGANOO Pro paket timom.
3.4.8.Može vam biti traženo da pružite fajlove, materijale i informacije potrebne za postavljanje LAGANOO Pro paketa. Morate podnijeti sav potrebni material u elektronskoj formi putem e-maila u fomatu dostupnom LAGANOO Pro paket članu tima. Taj material mora biti dobrog kvaliteta i veličine za namijenjenu upotrebu. Materijal ne smije biti ilegalan, uvredljiv i vi morate biti njegov vlasnik ili imati potrebno ovlašćenje od vlasnika autorskih prava. Morate napraviti rezervu svih materijala. Svi i bilo koji materijali mogu biti obrisani od strane LAGANOO nakon što je Pro paket usluga ispunjena, i neće biti vraćen vama.
3.4.9. Može biti potrebno da izaberete lozinku za Pro paket koji se treba izvršiti, vaša je odgovornost da ažurirate lozinku nakon što je Pro paket ispunjen.
3.4.10. Bićete obaviješteni od strane LAGANOO putem e-maila kada vaša Pro paket usluga bude izvršena. Nakon obavještenja o izvršenosti imaćete 5 dana da zahtijevate bilo koju izmjenu. Svi takvi zahtjevi moraju biti učinjeni LAGANOO Pro Paket timu. Svi i bilo koji zahtjevi za izmjenu moraju naručeni i plaćeni i spadati pod obimom LAGANOO Pro paket usluga. Svi zahtjevi koji su izvan toga obima se smatraju novom uslugom i novom narudžbom.
3.4.11. Ako LAGANOO smatra da bilo koji zahtjev za izmjenu spade izvan obima usluge vi možete zahtijevati dodatnu uslugu Pro paket tima, koji će vam saopštiti procjenu cijene i vremena za tu uslugu. Svaka procjena cijene i vremena je podložna promjeni. Vama će biti naplaćena takva usluga nakon njenog završetka i isplata će postati dospjela u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture ili računa. Prije nego što LAGANOO pruži bilo kakvu uslugu vi morate napraviti rezervnu kopiju i potvrditi LAGANOO Pro paket timu da ste to učinili. Imaćete dodatnih 14 dana da obavijestite LAGANOO Pro paket tim o svim problemima koje možete imati nakon što su dodatne usluge izvršene.
3.4.12. U skladu sa ograničenjima postavljenim u ovom sporazumu. LAGANOO ne garantuje da če Pro paket zadovoljiti vase potrebe ili da će rezultirati u vašem željenom cilju i shodno tome LAGANOO neće snositi odgovornost za bilo koji gubitak, štetu bilo koje prirode pretrpljenu kao posljedica vaseg korišćenja ili oslanjanja na LAGANOO Pro paket.

 

4. NAKNADE

 

4.1. Određene LAGANOO usluge podliježu naknadama za postavljanje, servisiranje i usluge domena prema utvrđenom cjenovniku, tako da registrovanjem za primanje tih usluga ovlašćujete LAGANOO da rezerviše sredstva na vašem platnom računu za takve ili slične naknade.

4.2. Naknada se daje u skladu sa uslovima u vašem ugovoru, prije pružanja usluge, a najkasnije do prvog u mjesecu. U slučaju da LAGANOO smatra da je neophodna saradnja sa agencijom za prikupljanje sredstava, o čemu će odlučiti po slobodnoj procjeni, sve troškove za usluge ovih agencija biće dodate preostalom dugu u skladu sa ovom odredbom.

4.3. Sve naknade moraju biti plaćene u evrima, prije pružanja usluge. LAGANOO će naplaćivati naknade (uključujući i mjesečnu naknadu, za dugoročne i kratkoročne pakete), kao i dodatne troškove na računu za plaćanje, osim ako nije drugačije određeno.
Prihvatate da će LAGANOO zadužiti vašu platnu karticu, bez vašeg daljeg ovlašćenja, za obnovu rokova, dadatne usluge i bilo koje naknade i troškove primjenljive za vaš veb-sajt, uključujući ali ne ograničavajući se na prekomjernu upotrebu protoka ili druge nadoknade za usluge veće od onih koje su obuhvaćene vašim uslugama ili veb-sajtom. U slučaju da LAGANOO ne primi cjelokupni iznos od pružaoca usluga ili vašeg agenta, pristajete da platite sve dospjele iznose na zahtjev LAGANOO-a.

4.4. LAGANOO može ponuditi naknadne promotivne cijene i posebne ponude, koje mogu, a i ne moraju biti povoljnije u skladu sa Opštim uslovima poslovanja. Ove promocije ili izmjene ne mogu uticati na vaše obaveze preuzete ovim ugovorom. Promotivne cijene mogu biti podvrgnute posebnim uslovima, koje će se regulisati u mjeri u kojoj su u suprotnosti sa ovim Ugovorom. Promotivne cijene i specijalne ponude se ne mogu kombinovati.

4.5. Do određene mjere vaše usluge podliježu posebnim uslovima LAGANOO-a za povraćaj novca, koji navođenjem ovdje postaju sastavni dio ugovora .

4.6. LAGANOO pruža uslugu neprekidnog rada LAGANOO servisa, koji se odobrava u slučaju da host veb stranica padne ispod 99,9%. Ako možete da dokažete da LAGANOO nije uspio da održi neprekidan rad servisa, možete kontaktirati LAGANOO i tražiti povraćaj novca zbog zastoja u poslu, proporcionalno vremenu zastoja ili ostaviti za kupovinu budućih usluga. Krediti se ne mogu otkupiti za novac, i oslobođeni su svih taksi.
Krediti se ne odnose na prekide u radu servisa koji su izazvani: 1) periodičnim planiranim održavanjem ili popravkama preduzetim od strane LAGANOO-a s vremena na vrijeme, 2) zastojima koje ste Vi uzrokovali, 3) ispada koji ne ograničavaju pristup pretraživača vašem veb- sajtu ( npr. Smetnje na vašem ftp servisu ili imejlu) 4) suspenziji vašeg naloga usled pravne radnje preduzete protiv vas ili vašeg servisa. 5) suspenziji vašeg naloga usled kršenja Opštih uslova, po slobodnoj ocjeni LAGANOO, uključujući ali ne ograničavajući se na prekomjernoj upotrbi resursa, neplaćanju ili ostalim obračunskim pitanjima, kao i identifikovanjem sadržaja koji je lažan ili na drugi način u suprotnosti sa Opštim uslovima 6) Usled uzroka koji su izvan kontrole LAGANOO-a i koji nisu mogli biti predviđeni.

Treba da platite sve troškove , uključujući i razumne advokatske naknade, u slučaju da neka faktura iziskuje napore oko naplate. Svi računi upućeni agenciji za naplatu podliježu dodatnoj naplati u iznosu od 18.95€, koja mora biti uplaćena u cjelosti prije nego što se račun ponovo aktivira.

4.8. Inostrani korisnici snose rizik od fluktuacije valuta kao i poreza i naknada povezanih sa konverzijom inostranih valuta u evre. Određene usluge LAGANOO neće biti dostupne inostranim korisnicima, sve dok LAGANOO ne dobije potvrdu o uplati novčanih sredstava na svoj račun. Narudžbine inostranih korisnika neće biti prihvaćene, osim ako se zemlja ponuđena u kontaktnim informacijama podudara sa zemljom koja se nalazi na računu za plaćanje.

4.9. Nakon otkazivanja ugovora, dobićete srazmjeran povraćaj unaprijed izvršenih isplata, povratnih naknada za ostatak roka. Naknade za izvjesne usluge, uključujući ali ne ograničavajući se na registraciju naziva domena i održavanje, troškove postavljanja, dostave i rukovanja, SSL sertifikate, Website Creator Plus, Website Builder Plus, in2site Live Dialog plus, Dynamic Site creator Plus, Additional Virus Scanner, računi razmjene i naknade za dugoročne pakete, ne mogu se vratiti, osim ako je ovim sporazumom drugačije predviđeno ili određeno važećim pravnim propisima. LAGANOO može po sopstvenoj ocjeni refundirati troškove za koje smatra da su neophodni i poželjni.

 

5. NEMA IZRIČITE ILI PREĆUTNE ODGOVORNOSTI ZA DISTRIBUCIJU MATERIJALA KOJI SU U SUPROTNOSTI SA VAŠIM GARANCIJAMA

 

Potvrda o skladištenju podataka na veb-sajtu ili transmisija putem LAGANOO opreme koja nije u skladu sa vašim garancijama dalje naznačenim u odjeljku 8, neće činiti sporazum izmeću LAGANOO usluga i LAGANOO opreme koja će biti korišćena za širenje informacija i podataka u cjelini ili djelimično, bilo kojim sredstvima, ili jednom distribuirana uz upotrebu LAGANOO servisa ili opreme, neće nastaviti njegovo dalje širenje.

 

6. NEPRUŽANJE GARANCIJA OD STRANE LAGANOO

 

LAGANOO usluge se pružaju onakvima kakve jesu, bez garancija bilo koje vrste, izričitih ili prećutnih. Izričito se slažete da koristite LAGANOO usluge na vaš sopstveni rizik. LAGANOO ne garantuje da će njegove usluge biti neprekidne i bez greške, niti garantuje za bilo kakav rezultat nastao korišćenjem LAGANOO usluga, LAGANOO ne daje garancije u vezi sa bilo kakvim informacijama, uslugama ili proizvodima obezbijeđenim na osnovu ovog sporazuma, ovim se LAGANOO izričito odriče svih garancija bez ikakvih ograničenja 1) Garancija za dostupnost, kvalitet, kvantitet, sadržaja usluge ili proizvoda koji su vam dati po ovom osnovu, uključujući, ali ne ograničavajući se na vaš veb-sajt. 2) bilo kakve garancije u vezi sa prodajnim rezultatom ili pogodnosti za određenu namjenu. LAGANOO ne garantuje da će bilo koji sadržaj, informacija, softver ili drugi materijal dostupan kroz LAGANOO servise, biti bez virusa, ,,worms“, ,,trojan horses“, ili drugih štetnih sadržaja. Razumijete i slažete se sa tim da nema zastupanja u vezi sa potencijalnim obimom zaštite vašeg veb-sajta ili drugih osoba i entiteta.

 

7. OGRANIČENA ODGOVORNOST LAGANOO

 

Vaš jedini i isključivi pravni lijek u skladu sa ovim, biće da prekinete sa korišćenjem LAGANOO usluga i da raskinete ugovor, ni u kom slučaju LAGANOO, njegovi direktori, službenici, zaposleni, podružnice i izvođači radova neće biti odgovorni za direktnu, indirektnu, slučajnu, uzročnu ili posledičnu štetu koja proizilazi ili je na drugi način povezana sa vašom upotrebom LAGANOO usluga. Neki pravni sistemi zabranjuju isključenje ili ograničenje odgovornosti za uzročne i posledične štete. U takvim zemljama, odgovornost LAGANOO-a biće ograničena u skladu sa pravom date države. Osim kako je izričito navedeno u odvojenoj licenci za softver ili u ovom sporazumu, LAGANOO ne odobrava, upozorava ili garantuje trećim licima da pristupaju LAGANOO servisima, i LAGANOO neće na bilo koji način biti odgovoran za nadgledanje i transakcije između Vas i trećih strana. Ovim se LAGANOO oslobađa od svih obaveza, odgovornosti i potraživanja prilikom prekoračenja ovih ograničenja. Potpuna odgovornost LAGANOO-a za kršenje garancija koje proizilaze iz ovog ugovora, nesmotrenosti, prava na odštetu, ili bilo koje drugo potraživanje vezano za ovaj ugovor biće ograničeni na iznos koji ste isplatili LAGANOO-u za šest mjeseci unaprijed u slučaju navodnih kršenja, ali ni u kom slučaju preko 150.000€.

 

8. DODATNE OBAVEZE I GARANCIJE

 

8.1. Slažete se i garantujete da su kontakt informacije koje dostavljate LAGANOO-u potpune i tačne, dalje se slažete da ćete u roku od petnaest dana obavijestiti LAGANOO o svakoj promjeni u vezi sa kontakt podacima. Kontakt informacije sadrže vaše puno ime i prezime, imejl adresu, poštansku adresu i naziv, broj telefona, faksimil, i imejl adresa tehničke i administrativne podrške za vaš domen, ako isti postoji.

Potvrđujete i slažete se da prihvatate ulogu označenog agenta i garantujete da ste registrovani nosilac naziva ili ste ovlašćeni da istog predstavljate.

8.2. Slažete se da ćete pružiti obavještenja LAGANOO-u u vezi sa svim promjenama na primarnoj ili sekundarnoj DNS adresi vaših servera, u mjeri u kojoj ste instalirali ili upravljate serverima imena ili u mjeri u kojoj naziv vašeg domena drži drugi registar i ukazuje na veb lokaciju koja je hostovana od strane LAGANOO.

8.3. Slažete se i garantujete da će vaša upotreba LAGANOO usluga i opreme, i sve prodaje i raspodjele, na bilo koji način, bilo kakvog tipa sadržaja, uključujući ali ne ograničavajući se na izvršne datoteke (kao što su EXE), digitalizovane audio/vizuelne datoteke (kao što je MP3), ili arhivirane kopije autorkih djela (kao što je ZIP); roba, uključujući, ali ne ograničavajući se na video kasete i CD-ROM proizvode, bilo koju vrstu vaših usluga, koje su reklamirane i promovisane, ili na neki drugi način direktno ili indirektno povezane sa vašom upotrebom LAGANOO usluga i opreme, će se uvijek pridržavati svih važećih Zakona.

8.4. Slažete se i garantujete da nećete čuvati niti dozvoliti prenos podataka ili stvari putem LAGANOO opreme, koji čine, sadrže ili su povezani sa dječijom pornografijom ili uključuju prikaze seksualnosti od nekoga ko izgleda mlađe od osamnaest godina, bez obzira na njihove stvarne godine, ili izvođač koji je prikazan i učinjen da izgleda mlađe od osamnaest godina, ili koji bi na drugi način mogli proizići iz, ili nanijeti štetu maloljetnicima.

8.5. Slažete se i garantujete da će se vaši podaci isključivo koristiti za posao, zabavu ili u edukativne svrhe, i da ćete preuzeti isključivu odgovornost i dužnost da osigurate da takvi podaci, vizuelni materijal, reklame i ostale stvari se prenose samo voljnim odraslim osobama i samo u mjestima u kojima je ovaj materijal u skladu sa savremenim standardima zajednice.

8.6 Slažete se i garantujete da vaši podaci neće sadržati obscene scene i da neće sadržati linkove koji sadrže pornografiju, prikaze sodomije, silovanja, seksualnih napada, nasilja, torture i unakaženosti, ili bilo koji sadržaj koji nije prikladan po slobodnoj procjeni LAGANOO.

8.7. Slažete se da ćete postaviti i održavati prikladan i efektivan uređaj i mehanizme za praćenje na vašem sajtu kako bi ste izbjegli pristup, ili komunikaciju štetnog sadržaja ili nepristojnu komunikaciju sa maloljetnicima.

8.8. Slažete se da ako LAGANOO procijeni da vaš veb-sajt prikazuje, sadrži linkove sa štetnim sadržajem ili nepristojnim materijalom ili komunikacijom koji su dostupni ili pristupačni maloljetnim licima ili sadrže dječiju pornografiju ili na neki drugi način može štetiti maloljetnicima, LAGANOO ima pravo, da bez prethodnog obavještenja i po sopstvenoj procjeni , ukloni ili obriše materijal sa vaše veb stranice , i onemogući javni pristup materijalu na vašem veb sajtu, u slučaju da hostuje vašu stranicu, bez ikakve odgovornosti prema vama ili prema trećoj strani.

8.9. Slažete se da u slučaju da je LAGANOO obaviješten od treće strane da je vaš domen naziv ili bilo koji drugi materijal na vašem sajtu povrijedio autorska prava bilo koje strane, ili narušio javna ili privatna prava ili sadrži tvrdnje o kršenju prava intelektualne svojine, LAGANOO će bez prethodne najave, služeći se svojim apsolutnim diskrecionim pravom, ukloniti sadržaj sa vašeg veb-sajta , ili onemogućiti javni pristup vašem domenu ili sadržaju na vašoj veb stranici, ili raskinuti ovaj sporazum bez bilo kakve odgovornosti prema Vama ili trećim licima. Kao što je potpunije izloženo u poglavljima 6,7 i 10, odričete se svih potraživanja koja biste mogli imati prema LAGANOO, u vezi sa radnjama koje je preduzeo kao odgovor na tvrdnju da ste ugrozili prava intelektualne svojine trećih lica, i slažete se da ćete obeštetiti i osloboditi od odgovornosti LAGANOO za sva slična potraživanja.

8.10. Izričito ste saglasni i garantujete da imate i da ćete uvijek imati sva prava svojine nad, uključujući ali ne ograničavajući se na autorska prava, logo, slogan i prava na publicitet, kako u Sjedinjenim Državama tako i bilo gdje u svijetu koja možete da reprodukujete i širite internetom, vašim podacima i sadržajem koji inače promovišete, reklamirate, širite ili distribuirate bilo kome u vašoj direktnoj ili indirektnoj upotrebi LAGANOO usluga i opreme, prije i u toku promocije takvih materijala, reklamiranja, širenja i dijeljenja kroz bilo koju direktnu ili indirektnu upotrebu LAGANOO usluga i opreme.

LAGANOO neće biti odgovoran ni za jedno potraživanje usled nelojalne konkurencije, kršenja javnih prava, povrede zaštitnog znaka, autorskih prava, ili bilo kakvih prava intelektualne svojine, koje proizilazi iz vašeg neuspjeha da steknete dozvolu za upotrebu sadržaja prilikom korišćenja LAGANOO usluga, uključujući ali ne ograničavajući se na sadržaj i slike na vašem veb-sajtu ili u vezi sa bilo kojim veb hostingom ili MyWeb servisom. Na Vama stoji odgovornost da osigurate da se slike i ostali sadržaj koriste u potpunosti u skladu sa bilo kojom licencom treće strane, ovim Opštim uslovima korišćenja kao i bilo kojim mjerodavnim propisima.

8.11. Slažete se i garantujete da vaši podaci neće činiti, sadržati ili biti povezani sa sadržajem koji je pogrdan, klevetnički, ili koji krši i vrijeđa ili na neki drugi način dovodi do nepovoljnih tvrdnji u vezi sa poštovanjem običajnih normi ili nekih drugih prava pojedinaca ili grupa, uključujući, ali se ne ograničavajući na prava privatnosti kao i privatna i vlasnička ovlašćenja. Slažete se da nećete prikupljati lične podatke bilo koje osobe bez njenog prethodnog pristanka, o čemu će se voditi evidencija tokom trajanja ovog ugovora, kao i tri godine nakon njegovog prestanka. Ako prikupljate podatke kroz vaš veb-sajt to treba da radite u skladu sa objavljenom politikom privatnosti koja otkriva upotrebu svih podataka koji se mogu identifikovati, u skladu sa mjerodavnim pravom.

8.12. Slažete se i garantujete da vaši podaci neće sadržati ili biti povezani sa bilo kakvim materijalom koji je štetan, nasilan, prijeteći, uvredljiv ili promoviše mržnju.

8.13. Slažete se i garantujete će da vaši podaci i bilo koji materijal koji prenosite koristeći LAGANOO servise i opremu, u svakom trenutku biti oslobođeni od svih softverskih nedostataka, uključujući, ali ne ograničavajući se na sofverske ,,viruse“, ,,worms“, ,,Trojan horses“, i ostale anomalije izvornog koda, koji mogu da izazovu softverski ili hardverski prekid ili kvar, smanjenu brzinu rada računara ili ugrožava bilo koji bezbjedonosni sistem. Slažete se da nećete pokušati da pristupite LAGANOO opremi ili veb-sajtu nekog drugog korisnika bez odobrenja, ili koristiti LAGANOO servise da sprovedete ili pomognete u izvršavanju (ostvarivanju) ,,uskraćivanja usluge“, napadima na neki drugi veb-sajt ili Internet servis.

8.14. Slažete se i garantujete da nećete koristiti bilo kakvu formu masovne
nepoželjne elektronske pošte, postavljanja novih grupa, IRC postavljanje ili bilo kakve oblike nepoželjne pošte, ,,phishing“ ili ,,mail bombing“, LAGANOO zadržava pravo da blokira sve mejlove iz bilo kog izvora za koji LAGANOO smatra da je korišćen za slanje nepoželjne pošte, uključujući, ali ne ograničavajući se na otvorene poštanske releje. Slažete se i garantujete da nećete koristiti ili registrovati poštanske sandučiće koji su sastavni dio hosting paketa kao usluge elektronske pošte koji nisu povezani sa veb lokacijom, ili preprodavati takve imejl usluge.

8.15. Slažete se i garantujete da nećete učestvovati u bilo kakvim lažnim, obmanjujućim i prevarantskim aktivnostima povezanim sa LAGANOO servisima i uslugom.

8.16.U svakom trenutku treba da koristite veb-sajt prostor isključivo kao zvanični veb-sajt. Ne možete koristiti veb-sajt prosor ili drugu uslugu na bilo koji način koji bi imao za posledicu prekomjerno opterećenje LAGANOO opreme, uključujući, ali se ne ograničavajući na instaliranje ili pokretanje proksi servera, koristeći Vaš dodijeljeni prostor za sigurnosne kopije ili skladištenja na mreži preslikavanje masovnog sadržaja. Upotreba veb prostora i Vaših usluga mora biti dosledna ovom sporazumu i ni na koji način ne smije oslabiti funkcionisanje i rad LAGANOO opreme i mreže. U slučaju da upotrebom LAGANOO usluga pretjerano opterećujete LAGANOO opremu, LAGANOO će po sopstvenom nahođenju suspendovati vaš račun dok se uzroci opterećenja ne utvrde i ne riješe.
8.17. Slažete se i garantujete da ste ili ćete platiti u cjelosti, sve poreze koji se odnose na poslove i zaposlene koji koriste usluge LAGANOO, i da poreski organi neće imati bilo kakva potraživanja protiv LAGANOO ili bilo kojih povezanih lica za plaćanje ovog poreza.

8.18. Potvrđujete i garantujete da imate više od 18 (osamnaest) godina i da ste u potpunosti poslovno sposobni da zaključite ovaj Sporazum.

8.19. Slažete se da ćete se povinovati svim pravnim regulativama koje se odnose na onlajn ponašanje i prihvatljiv sadržaj.

8.20. Potvrđujete i garantujete da niste državljanin ili stanovnik Burme (Mijanmara), Kube, Irana, Iraka, Libije, Sjeverne Koreje, Srbije, Sudana i Sirije ili druge države koja podliježe ograničenjima embarga Ministarstva finansija SAD-a, i da niste na ,,Entitetskoj listi“ ili ,,Listi odbijenih osoba“, koju vodi Ministarstvo trgovine SAD-a ili listi ,, Posebno određenih državljana i blokiranih osoba“ koje vodi Ministarstvo finansija SAD-a. Nadalje potvrđujete da niste državljanin ili stanovnik zemlje čije je ime izostavljeno iz registracionog obrasca za LAGANOO usluge. Stanovnici zemalja koje servisira podružnica LAGANOO-a, moraju da ugovaraju sa ovim podružnicama, i morate da potvrdite i garantujete da niste stanovnici jedne od ovih zemalja.

8.21. Shvatate da Vaš veb-sajt može biti hostovan i može mu se pristupati u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama širom svijeta i slažete se da ćete se pridržavati zakona Sjedinjenih Država , lokalnih zakona drugih jurisdikcija u kojima se Vaš veb-sajt može hostovati i gdje mu se može pristupiti, kao i drugih mjerodavnih zakona kojima se kontroliše izvoz i dozvoljava ili zabranjuje elektronski prenos, sadržaj ili softver koji podliježe zakonskim ograničenjima, bez prethodne dozvole i potrebnog ovlašćenja od strane vlade. Slažete se da LAGANOO može ukloniti sadržaj, ograničiti pristup, ili isključiti vaš veb-sajt po sopstvenom nahođenju, ako nije u skladu sa važećim pravnim propisima.

8.22. Slažete se da ćete koristiti IMAP nalog za čuvanje fajlova osim u toku uobičajene upotrebe e-pošte.

8.23. Nećete koristiti sobu za ćaskanje koristeći ### COMPANY_NAME_FULL## osim ako nije izričito odobreno opštim uslovima korišćenja Vaših usluga.

 

9. POVJERLJIVOST, ZAŠTITNI ZNAK I AUTORSKA PRAVA

 

Tokom trajanja ovog Sporazuma može vam se omogućiti pristup nekim povjerljivim, privatnim i poslovnim tajnama ili tehničkim informacijama koje pripadaju LAGANOO-u u vezi sa obavljanjem LAGANOO usluga (,, Povjerljive informacije“). Slažete se da ćete čuvati tajnost svih informacija koje su date u vezi sa ovim sporazumom, i koje nećete bez prethodno potpisane saglasnosti sa LAGANOO, objelodaniti ili učiniti dostupnim bilo kojoj osobi, ili koristiti u svoju ili korist neke druge osobe, osim ako je neophodno za izvršavanje vaših obaveza u skladu sa ovim Sporazumom. LAGANOO zadržava sva prava nad ovim povjerljivim informacijama.

9.2. LAGANOO je ujedno i slogan LAGANOO-a. Sva prava su zadržana. Zaštitni znak, logo i slogani prikazani na veb-sajtu ( zbirno: ,,Oznake“) vlasništvo su LAGANOO, njegovih podružnica ili trećih strana koje su licencirane od strane LAGANOO (,,Partneri“). LAGANOO i Partneri zadržavaju sva prava za Oznake i ništa u ovom Sporazumu ne garantuje da ćete Vi ili bilo ko drugi imati pravo na upotrebu ovih oznaka. Nećete moći da koristite, reprodukujete ili prikazujete bilo koje Oznake bez prethodno potpisane saglasnosti. Svi ostali zaštitni znakovi, nazivi proizvoda, nazivi kompanija i klišea koji se pojavljuju na LAGANOO veb-sajtu su u vlasništvu odgovarajućih(odnosnih) vlasnika.

9.3. Osim ako nije izričito navedeno na LAGANOO veb-sajtu, smatra se da kompletan sadržaj , slike i materijal koji se pojavljuju i dostupni su na ovom sajtu ( LAGANOO sadržaj), u isključivom su vlasništvu LAGANOO i njihovih Partnera. Ovakav LAGANOO sadržaj je zaštićen kako američkim tako i međunarodnim zakonima i ugovorima o autorskim pravima. Vi ne možete koristiti, reprodukovati, objavljivati ili prodavati LAGANOO sadržaj bez prethodne pisane saglasnosti. Ne možete se povezati na bilo koju stranicu na LAGANOO veb-sajtu ili uokviriti bilo koji sadržaj stranice bez prethodne saglasnosti. Ne možete koristiti nijedan LAGANOO sadržaj osim u vezi sa svojim uslugama i u skladu sa ovim Sporazumom bez prethodne pismene saglasnosti.

9.4. Pod uslovom da poštujete uslove iz ovog Sporazuma i uredno plaćate sve dospjele naknade, LAGANOO vam daje neekskluzivne, neprenosive, bez mogućnosti podlicenciranja, potpuno opozive, ograničene licence za pojedine tekstove, fotografije, grafičke prikaze, video zapise, šablone, ili drugi sadržaj koji je licenciran od strane trećih lica i koji nije u vlasništvu ili kontrolisan od strane LAGANOO. (Saglasnost trećih lica). Upotreba sadržaja od strane trećih lica podliježe odredbama ovog sporazuma, i ne možete koristiti njihov sadržaj (i) zajedno sa klevetničkim, pornografskim ili nezakonitim sadržajem (ii) na način da vrijeđa zaštitni znak trećih lica, njihova autorska prava ili druga prava intelektualne svojine, bilo samostalno ili u kombinaciji sa Vašim sadržajem i podacima. (iii) Na način da prikazuje neku osobu koja se pojavljuje u sadržaju treće strane, koja reklamira zabavne klubove za odrasle, usluge pratnje, ili slična mjesta i usluge, ili učestvuje u kriminalnim radnjama. (iv) Kao zaštitni znak, slogan, logo, ili drugu oznaku porijekla, ili njen dio, ili na drugi način odobrava ili sadrži u sebi odobravanje određene robe i usluga. Nećete moći da koristite sadržaj treće strane zasebno i odvojeno od kreacije veb-sajta, hostinga, onlajn marketinga, ili povezanih usluga koje su vam omogućene zahvaljujući LAGANOO opremi i servisima, i nećete moći da uklonite bilo koji zaštitni znak, autorsko pravo, ili ostale vlasničke oznake sa sadržaja treće strane. Vaše pravo da koristite sadržaj treće strane prekida se automatski po isteku ili prethodnom raskidu ovog Sporazuma iz bilo kog razloga, ili nakon raskida LAGANOO licence za sadržaj trećih strana. LAGANOO nije odgovoran i ne može se smatrati obaveznim za sadržaj treće strane, tako da ovim preuzimate rizik za bilo kakve obaveze povezane sa tim.

9.5. Upotreba 5 (pet) premium slika biće uključena u My Website Basic, My Website Plus i My Website Preimum pakete. Upotreba daljih slika će se dodatno naplaćivati.

 

10. OBEŠTEĆENJE LAGANOO-A

 

Slažete se da ćete u potpunosti odbraniti i obeštetiti LAGANOO, uključujući njegove službenike, direktore, vlasnike, menadžere, advokate, akcionare i povezane entitete, naslednike i ustupioce od svih potraživanja, zahtjeva, radnji, tužbi, gubitaka, odgovornosti, povreda, ozleda, novčanih kazni, troškova i izdataka , advokatskih troškova, arbitražnih troškova, posredničkih naknada, i ostalih posledica bilo koje vrste koje direktno ili indirektno proizilaze iz vašeg ili neuspjeha vaših zastupnika ,da ispoštujete svoje dužnosti, obaveze i ostale odredbe koje su iznijete u ovom Sporazumu, uključujući, ali se ne ograničavajući na vaše garancije iznijete u poglavlju 8 ili kršenju svojinskih prava trećih strana. Nadalje se slažete da ćete braniti, obeštetiti i osloboditi od odgovornosti LAGANOO , uključujući njegova službena lica, direktore, vlasnike, menadžere, advokate, akcionare, povezane entitete, naslednike, ustupioce, od i protiv svih potraživanja, zahtjeva, radnji, parnica, gubitaka, odgovornosti, štete, povreda, novčanih kazni, taksi i izdataka, uključujući ali ne ograničavajući se na, razumne advokatske honorare koji proizilaze iz bilo kakvog oštećenja imovine ili nadoknadivog ekonomskog gubitka nastalog od treće strane, u mjeri u kojoj je oštećenje ili gubitak izazvan vašim, ili propustom vašeg zastupnika u vezi sa izvršenjem ovog sporazuma.

 

11. NEMA ZAJEDNIČKOG ULAGANJA ILI PARTNERSTVA

 

Ovim Sporazumom se ne namjerava osnivanje zajedničke agencije ili partnerstva bilo koje vrste između Vas i LAGANOO, niti se bilo šta u ovom Sporazumu može tumačiti na taj način. LAGANOO neće kontrolisati ili imati vlasnički interes u vašem poslovanju. LAGANOO neće imati finansijski niti bilo koji drugi interes, i na bilo koji način ,,posjedovati“ bilo koju online ,,prodavnicu“ ili drugi onlajn poduhvat koji se odnosi na vašu upotrebu LAGANOO-a, servisa ili opreme. Odnos između Vas i LAGANOO-a biće ograničen na pitanja koja se odnose na pružanje usluga od strane kompanije LAGANOO. Usluge su ustanovljene ovim Sporazumom.

 

12. LAGANOO NE DAJE IZJAVE U VEZI SA USPJEHOM, TRŽIŠTEM I PROFITABILNOŠĆU

 

Potvrđujete da ste se jednostrano odlučili da ulazite u onlajn ili veb-sajt poslovanje kao ono koje je visokorizično. Na dalje potvrđujete, razumijete, priznajete i izričito se slažete da niti jedan LAGANOO agent ili predstavnik, ili bilo koja osoba koja je na drugi način u direktnoj ili indirektnoj komunikaciji sa Vama povodom Sporazuma, sada ili u prošlosti, davala garancije i uvjerenja o:

12.1.1. potencijalnoj profitabilnosti, podesnosti sa trgovinu (spremnost za prodaju), ili vjeovatnoći za uspjeh vaših nastojanja kroz korišćenje LAGANOO opreme i usluga.

12.1.2. o mogućnosti ili vjerovatnoći da će korišćenje bilo kojih proizvoda ili usluga koje pruža LAGANOO u skladu sa ovim Sporazumom rezultirati naknadom svih sredstava koja ste potrošili u bilo koju svrhu.

12.1.3. Postojanje ili nepostojanje, veličina i druge karakteristike tržišta za bilo koje proizvode ili usluge koji uključuju vašu upotrebu LAGANOO usluga i opreme, na bilo koji način.

12.2. Izričito potvrđujete i slažete se da uspješnost bilo kog poslovnog poduhvata, koji uključuje upotrebu LAGANOO usluga i opreme u skladu sa ovim Sporazumom, kao i bilo kog drugog poslovnog poteza, je podložno različitim faktorima, kao što su efikasnost njegovog oglašavanja i promocije, Vaših administrativnih mogućnosti itd. Krajnji uspjeh ili neuspjeh vašeg poslovanja zavisi isključivo od Vas, a ne od LAGANOO. Dalje, isključivo se slažete da nećete podizati tužbe protiv LAGANOO i da ga nećete teretiti za bilo kakva finansijska potraživanja ili gubitke koji direktno ili indirektno proizilaze iz vaše odluke da koristite LAGANOO usluge i opremu u skladu sa ovim Ugovorom.

 

13. PRUŽANJE USLUGA NA NEEKSKLUZIVNOJ OSNOVI

 

Usluge koje Vam LAGANOO pruža ili će pružiti u skladu sa ovim Sporazumom, uključujući licenciranje prava navedenih ovdje, su neisključive i ništa u ovom Sporazumu ne ograničava ili zabranjuje LAGANOO da pruža ili dodjeljuje slične licence trećim stranama koje se smatraju vašom konkurencijom. Ništa u ovom Sporazumu ne ograničava LAGANOO da učestvuje u sličnim aktivnostima kojima se Vi bavite i da Vam bude konkurencija.

 

14. NEMA UREĐIVAČKE KONTROLE OD STRANE LAGANOO

 

Oslanjajući se na Vaše izričite garancije u vezi podataka, LAGANOO neće imati niti vršiti bilo kakvu uređivačku kontrolu nad vašim ključnim sadržajem podataka. LAGANOO ne učestvuje u praćenju Vaših podataka i kontroli informacija koje pronađe na internetu, osim ako nisu na LAGANOO veb-sajtu. LAGANOO nije odgovoran za tačnost, ispravnost ili legalnost takvih informacija. Vi ste isključivo odgovorni za sadržaj na Vašem veb-sajtu i za provjeravanje tačnosti i prikladnosti informacija i usluga koje primate putem interneta od strane trećih lica.

 

15. PRIVATNOST

 

Politika LAGANOO-a je da poštuje Vašu privatnost. LAGANOO neće nadgledati, uređivati ili otkrivati bilo kakve privatne informacije koje se odnose na Vas i Vaš račun, uključujući njegov sadržaj, bez Vaše prethodne saglasnosti, osim ako po sopstvenom nahođenju to smatra neophodnim:

15.1.1. Kako bi se povinovao sudskom procesu ili drugim pravnim zahtjevima, uključujući, ali ne ograničavajući se na odgovaranje na građanski ili krivični poziv, naloge za pretres, pisma nacionalne bezbjednosti ili druge zahtjeve od pripadnika organa reda.

15.1,2. da štiti i brani prava svojine LAGANOO službenika, agenata, podružnica i imaoca licenci.

15.1.3. sprovodi ovaj Sporazum

15.1.4. za zaštitu interese ostalih LAGANOO korisnika

15.2. Bez obzira na eventualne drugačije odredbe ovog Sporazuma, LAGANOO zadržava prava (koja podliježu mjerodavnim lokalnim propisima), da po sopstvenom nahođenju nadgleda Vaš račun, uključujući, ali ne ograničavajući se na upotrebu glavnog korisničkog kao i pod-računa , u cilju ispitivanja kršenja ovog Sporazuma ili u cilju pomaganja prilikom građanskih ili krivičnih istraga.

15.3. Vaša IP adresa se prenosi i bilježi sa svakom porukom koju pošaljete koristeći LAGANOO usluge. LAGANOO pruža određenje informacije u objedinjenom obrascu koje su prikupljene od Vas ili trećih lica koja su povezana sa vama, kao što su oglašivači.
Za detaljniji opis vrsta i upotrebe ličnih podataka koji se prikupljaju od Vas, pročitajte LAGANOO politiku privatnosti.

15.4. Inostrani kupci razumiju i slažu se da usluge kompanije LAGANOO pruža LAGANOO INTERNET,INC. u Sjedinjenim Američkim Državama. Nadalje se slažete da će se lični podaci koje date LAGANOO-u prenijeti i čuvati u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i drugim zemljama; uključujući, ali se ne ograničavajući na zemlje Evropske unije. Ako ne pristajete na prenos Vaših ličnih podataka u Sjedinjene Američke Države i van njih, ne prihvatajte ove uslove i odredbe korišćenja LAGANOO usluga. Dalje se slažete da nevezano za vašu zemlju prebivališta, LAGANOO može objelodaniti vaše lične podatke o Vama i Vašem veb sajtu ili o domenu u skladu sa ovim članom, i isključivo se odričete svih prava na privatnost i zaštitu privatnih podataka koji se odnose na takve informacije, u najvećoj mjeri koja je dozvoljena unutrašnjim i međunarodnim pravom.

 

16. VALJANOST POJEDINAČNIH ODREDABA UGOVORA

 

U slučaju da se neka ili više odredbi sadržanih u ovom Sporazumu smatraju nevaljanim, nezakonitim ili neprimjenljivim u bilo kom pogledu, takva nevaljanost, nezakonitost ili neprimjenljivost neće uticati na ostale odredbe ovog Sporazuma i ovaj Sporazum će se tumačiti kao da ove odredbe nikada nisu ni postojale i neće uticati na valjanost i izvršnost ostalih odredbi.

 

17. NEIZVRŠENJE NE PREDSTAVLJA ODRICANJE (ODRICANJE OD PRAVA)

 

Neuspjeh LAGANOO-a u bilo kom trenutku da sprovede neku od posebnih odredaba ovog Sporazuma neće isključiti dalje izvršavanje takve odredbe, kao ni ostvarivanje prava prema ovom Sporazumu. Odricanje od kršenja ovog Sporazuma neće biti valjano, osim ako se nalazi u pismenoj formi i potpisano je od uredno ovlašćenog zastupnika LAGANOO.

 

18. OBAVJEŠTENJA

 

LAGANOO će Vam slati obavještenja putem mejla na mejl adresu koju ste naveli u toku registracije ili je naknadno dostavili LAGANOO-u. Takvo obavještenje se smatra poslatim, bez obzira da li ste ga primili ili ne, i smatraće se pismenim obavještenjem za potrebe ovog Sporazuma.

18.2. Možete dostaviti obavještenja LAGANOO-u na neki od sledećih načina:

18.2.1 ličnom dostavom

18.2.2. upućivanjem obavještenja kao što je dolje naznačeno i deponovanjem istog preporučenom ili ovjerenom poštom, poštanskom pretplatom u pošti Sjedinjenih Država. LAGANOO 4.Jula, A56-5, sprat 5, 81000 Podgorica, Crna Gora.

18.2.3. federal ekspress

18.2.4. faksimilom

18.2.5. imejlom i preporučenom i ovjerenom pošte

18.3. Takvo obavještenje, izjava ili dokument koji je tako dostavljen LAGANOO-u, osim ako Sporazumom nije predviđeno nešto drugo, nesumnjivo će se smatrati dostavljenim, kada je prvi put lično uručen, na datum isporuke ili prvog dana prijema. Svako obavještenje putem imejla koji je upućen LAGANOO-u, smatraće se neefikasnim i ništavnim, osim ako je kopija tog istog dokumenta poslata preporučenom ili ovjerenom poštom sa poštanskom markom, ne više od 5 (pet) dana nakon slanja elektronske pošte. Svako takvo obavještenje putem imejla smatraće se važećim od onog dana kada LAGANOO primi ovjerenu u preporučenu poštu.

 

19. VIŠA SILA

 

19.1. U slučaju ,,više sile“, LAGANOO može raskinuti ovaj Sporazum bez ikakve odgovornosti prema Vama. Za svrhe Sporazuma višom silom će se smatrati one okolnosti i pojave koje LAGANOO su izvan kontrole LAGANOO-a, koje nije mogao izbjeći, predvidjeti ili otkloniti. Takvi događaji i okolnosti uključuju, ali se ne ograničavaju na: božija djela, rat, građanski rat, pobunu, požare, poplave, radne sporove, epidemije, posebne mjere Vlade ili slični akti, embargo, ukidanje ili privremena nedostupnost nekog kompjuterskog hardvera ili softvera, servera ili mreže na kojoj se nalaze i održavaju LAGANOO usluge i kroz koji se iste pružaju, kao i nedostupnost dozvola, licenci ili ovlašćenja od strane državnih vlasti.

19.2. LAGANOO zadržava prava da u bilo koje vrijeme ili povremeno izmijeni ili prekine , trajno ili privremeno, pružanje LAGANOO usluga (ili nekog njenog dijela), sa ili bez prethodne najave. Slažete se da LAGANOO neće biti odgovoran Vama ili bilo kojoj trećoj strani za izmjene, suspenziju ili ukidanje LAGANOO usluga.

 

20. ZABRANA USTUPANJA

 

Ovaj Sporazum i prava koja su u njemu sadržana, ne mogu se ustupati ili prenositi na treća lica u cjelini ili djelimično, bez prethodne pisane saglasnosti LAGANOO-a. Naročito ne možete da prodajete račune ili podračune trećim licima. Bez obzira na prethodno navedeno, ovaj Sporazum će biti obavezujući i za vaše naslednike i ustupioce, ako ih ima. LAGANOO može ustupiti ili licencirati sva ili neka prava i/obaveze navedene ovdje, po svom slobodnom nahođenju.

 

21. ARBITRAŽA I ODRICANJE OD POROTNOG SUĐENJA

 

SVAKI I SVI SPOROVI U VEZI TUMAČENJA ILI IZVRŠAVANJA OBAVEZA NA OSNOVU OVOG SPORAZUMA, KOJI NIJESU PRETHODNO RIJEŠENI U NESLUŽBENOM POSTUPKU, RJEŠAVAJU SE OBAVEZUJUĆOM ARBITRAŽOM U PODGORICI U CRNOJ GORI U SKLADU SA PRAVILIMA JUDICAL ARBITRATION AND MEDITATION SERVICES INC. [u bukvalnom prevodu: INKORPORACIJE ZA USLUGE SUDSKE ARBITRAŽE I POSREDOVANJA (MEDIJACIJE)] (u daljem tekstu JAMS) I U SKLADU SA PRAVILIMA JAMS-e. Svaka arbitražna odluka koja proizilazi iz takve arbitraže podliježe upisu kao presuda svakog suda koji je nadležan u Crnoj Gori. Svaka tužba za potrebe potvrđivanja ili poništavanja takve arbitražne odluke mora se iznijeti bilo sudu u Podgorici ili u okružnom sudu Sjedinjenih Država za Centralni Okrug Floride. Saglasni ste sa isključivom nadležnošću tih sudova za donošenje obavezujućih odluka za stranke u postupku i mjestom održavanja u tim sudovima i odričete se svakog osporavanja isključive nadležnosti tih sudova za donošenje obavezujućih odluka za stranke u postupku ili mjesta održavanja u takvim sudovima. Saglasni se takođe i da LAGANOO ima pravo da naplati naknade, troškove i druge rashode svojih pravnih usluga u slučaju da LAGANOO djeluje da bi sproveo ovu klauzulu o arbitraži i izboru foruma, bez obzira da li je LAGANOO uspješan u osnovnom sudskom postupku. Konačna arbitražna odluka u svakom takvom arbitražnom postupku podliježe upisu kao presuda suda koji ima nadležnost, pod uslovom da takva presuda nije u suprotnosti sa uslovima i odredbama ovog dokumenta. Nadležnost izabranog sudije (ili izabranih sudija) u pogledu pravnih stvari ograničava se samo zakonodavnom i sudskom praksom Crne Gore i saveznim zakonodavstom Sjedinjenih Američkih Država. Ne postoji nijedan izuzetak od ovih obaveznih odredaba o arbitraži, osim ako je određeno uslovima 21.2 i 21.3.

21.2 Bez obzira na odredbe stava 21.1, ako blagovremeno ne platite iznose koji su dospjeli za plaćanje, LAGANOO može prenijeti vaš račun za naplatu i agencija za naplatu može pokrenuti takva potraživanja pred sudom, ograničavajući se striktno na naplatu dugovanja koja su dospjela za plaćanje i svake kamate ili svakog troška naplate koji su dozvoljeni Zakonom ili ovim Sporazumom.

21.3 Ništa u ovom stavu 21.1 ne sprečava LAGANOO (i) da traži i pribavi svaku sudsku zabranu, zaplenu i svaki ubrzani dokazni postupak prije suđenja ili drugu pravičnu pravnu zaštitu, da bi izvršio uslove iz ovog Sporazuma ili da bi pravnim lijekom ispravio kršenje ovog Sporazuma, ili (ii) da pokrene tužbu za izvrženje ovog Ugovora ili njegovih odredaba u slučaju da JAMS neće ili ne može arbitražom riješiti konkretni spor. Svaku tužbu na osnovu ovog stava 21.3 dozvoljeno je pokrenuti bilo pred Okružnim sudom Sjedinjenih Država za Centralni Okrug Floride i svaka ugovorna strana je saglasna sa isključivom nadležnošću tog Suda za donošenje obavezujućih odluka za stranke u postupku za potrebe svake takve tužbe ili sudskog postupka. Svaka ugovorna strana ovim se odriče svih prava koja ima, ili koja od sad nadalje mogu nastati, da ospori takvu isključivu nadležnost Okružnog suda Sjedinjenih Država za Centralni Okrug Floride.

21.4 Pored gore navedenog, OVIM STE SAGLASNI DA SE, KAO DIO NAKNADE ZA OVAJ UGOVOR, ODRIČETE PRAVA NA POROTNO SUĐENJE ZA POTREBE SVAKOG SPORA KOJI NASTANE IZMEĐU VAS I LAGANOO, KOJI JE NA BILO KOJI NAČIN U VEZI SA PREDMETOM OVOG UGOVORA, te da je takvo odricanje obavezujuće sve do dana i uključujući dan kada suđenje treba da započne, pa čak i ako su odrečene odredbe o arbitraži iz ovog stava.

21.5 Nije dozvoljeno ni vama, niti LAGANOO da djelujete u svojstvu predstavnika drugih potencijalnih stranaka koje pokreću postupak pred sudom, ili neke grupe potencijalnih stranaka koje pokreću postupak pred sudom, u ijednom sporu koji se tiče ovog Sporazuma ili je u vezi sa ovim Sporazumom, niti je dozvoljeno objedinjavanje sporova dva ili više pojedinaca i odlučivanje o njima na drugačiji način u jednom postupku. VI I LAGANOO POTVRĐUJETE DA OVAJ STAV 21.5 PREDSTAVLJA ODRICANJE OD SVAKOG PRAVA NA UČESTVOVANJE U SVOJSTVU TUŽIOCA ILI U SVOJSTVU PRIPADNIKA GRUPE U BILO KOJOJ KOLEKTIVNOJ TUŽBI.

21.6 Ovaj Sporazum tumači se u skladu sa zakonima Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država i, gdje je to primjenljivo, sa saveznim zakonodavstvom Sjedinjenih Američkih Država, bez obzira na principe sukoba zakona.

 

22. CJELOVITOST UGOVORA

 

Ovaj Sporazum sadrži sve dogovore strana koje se odnose na njegov predmet, a poništava i otkazuje sve prethodne pismene ili usmene ugovore. Nijedan zaposleni, službenik ili zastupnik LAGANOO-a nema ovlašćenje da zastupa ili daje obećanja u vezi sa Sporazumom ili stvarima koje nisu isključivo sadržane u Sporazumu. LAGANOO i Vi prihvatate i slažete se da nećete izvršavati Sporazum oslanjajući se na takva predstavljanja i obećanja.

 

23. IZMJENE SPORAZUMA

 

Ovaj Sporazum se može značajno izmijeniti objavljivanjem nove verzije na www.amradvisory.com , i ako bude objavljen na ovaj način, stupa na snagu odmah nakon objavljivanja takvog obavještenja. U slučaju da LAGANOO značajno izmijeni odredbe ovog Sporazuma, Vi prihvatate i bićete vezani takvim uslovima, osim ako ne odučite da raskinete ugovor u roku od trideset dana od objavljivanja obavještenja o takvoj promjeni.

23.2. Ne možete da mijenjate ovaj Ugovor u cjelini ili djelimično , i bilo koja takva izmjena ili pokušaj izmjene, neće biti primjenjiva, osim ako nije potpisana od ovlašćenih predstavnika LAGANOO. Nijedan dodatni ili sukobljeni pojam u bilo kojem drugom dokumentu koji koristite neće imati pravni efekat.

 

24. ZASTARJEVANJE

 

Slažete se da bez obzira na eventualne drugačije odredbe ovog Sporazuma, svaki zahtjev ili osnov za pokretanje tužbe koji proizilazi ili je vezan za korišćenje usluga iz ovog Sporazuma, mora biti podnijet u roku od godinu dana od nastanka takvog zahtjeva ili radnje, ili će zauvijek biti zabranjen.

Unesite Vaš email ili broj telefona i kontaktiraćemo
Vas u narednih 24 sata.

Unesite Vaš email ili broj telefona i
kontaktiraćemo Vas u
narednih 24 sata.